• Barcelona 932 182 300 / Madrid 911 930 085

Les nostres solucions PER EMPRESES...

Solucions en disputes laborals

La relació entre els treballadors i l'empresa passa, al llarg de la seva existència, per nombroses situacions de conflicte. L'entorn laboral està protegit per una legislació molt específica que, a vegades, no s'adapta bé al canvi continuat de conjuntura econòmica o als vaivens de l'empresa. La nostra labor és assessorar a les parts, a l'empresa o al treballador, evitant, en la mesura del possible, el litigi i aportant una visió econòmica complementària molt útil en extincions de les relacions laborals per causes econòmiques, organitzatives o productives.

Solucions en conflictes societaris

L'empresa familiar i la formada per diversos socis que, a la vegada, dirigeixen o formen part de la capacitat de producció o de servei de la companyia, constitueix la base de la nostra economia. Els conflictes entre els socis són molt comuns i és necessari utilitzar els mecanismes (pactes de socis, protocols, clarificació de funcions i objectius compatibles amb interessos variats) per a prevenir-los i evitar que les discrepàncies alienes a l'activitat facin variar el rumb de l'empresa i acabin danyant l'empresa i també el seu valor pels mateixos socis. En aquells casos on la convivència no és possible, comptem amb totes les eines (valoració, fiscalitat, reestructuració societària, negociació i litigi) per tal que la separació social es pugui dur a terme en benefici de l'activitat i dels socis.

Soluciones para apoyo en litigios

Los litigios de contenido empresarial o económico, necesitan de un profesional que colabore con el letrado en la definición de la estrategia conceptual, en la cuantificación de las demandas y en la labor de exponerlas de forma argumentada, razonada y clara ante el Juzgado. Nuestra misión consiste en prestar principalmente a los letrados y a sus clientes el apoyo económico que precisan en los procedimientos judiciales, extrajudiciales o administrativos en los que intervienen. En LBL somos especialistas en la elaboración y defensa ante los tribunales de los diferentes órdenes jurisdiccionales de una variada tipología de dictámenes periciales.

Solucions per a transaccions

Les transaccions de negocis (modificacions estructurals de societats, transmissions d'unitats productives) són oportunitats úniques per a l'empresari, on qualsevol aspecte que es deixi enlaire pot resultar molt arriscat. L'acompanyem a la planificació econòmica (valoració, fiscalitat, finançament) i jurídica (millor vehicle des de la perspectiva fiscal i mercantil, impactes laborals) de les transmissions de negocis. Tot això inclou la documentació i acords propis de les negociacions prèvies, revisions documentals i due diligence economicofinancera, fiscal, laboral i mercantil, redacció i revisió de contractes, contingències i responsabilitat de les parts.

CAT