• Barcelona 932 182 300 / Madrid 911 930 085

Contractació i litigis comercials

Les relacions comercials són una font tant de riquesa com de conflictes entre els diferents actors de l'activitat econòmica, siguin empreses, autònoms o consumidors. Els contractes són, per als qui pretenen establir una relació comercial, ja sigui esporàdica o amb vocació de continuïtat en el temps, els instruments en els quals la seva voluntat ha de quedar plasmada de la forma més precisa possible, per tal d'evitar els conflictes o, si això no resulta possible, preveure la forma en la qual aquests conflictes hagin de resoldre's.

La resolució dels litigis que deriven de la interpretació i compliment dels contractes requereix un profund coneixement, tant de la mateixa relació comercial entre les parts, com de la norma que li resulti d'aplicació, i ha de ser tractada sota els més estrictes criteris professionals per a defensar adequadament els interessos dels clients.

La resolució dels litigis que deriven de la interpretació i compliment dels contractes requereix un profund coneixement, tant de la mateixa relació comercial entre les parts, com de la norma que li resulti d'aplicació, i ha de ser tractada sota els més estrictes criteris professionals per a defensar adequadament els interessos dels clients.

El nostre enfocament

Plantegem els contractes com l'eix al voltant del qual se sustenten dues de les funcions clau del dret, com són la prevenció de conflictes i la regulació de la seva solució, i per a això tractem d'obtenir un coneixement extens de les característiques, particularitats, necessitats i perspectiva dels nostres clients que ens permeti negociar i desenvolupar documents que siguin realment útils i no meres compilacions de regles estandarditzades que no responen correctament al que els clients sol·liciten.

A més, gaudim d'àmplia experiència no sols en la negociació i redacció de contractes, sinó també en la defensa dels interessos dels nostres clients quan les divergències al voltant dels contractes, la seva interpretació i compliment esclaten, dirigint els processos, tant extrajudicials com judicials, a través dels quals han d'aconseguir-se les solucions que cada cas requereixi.

Els contractes són la forma més evident de la funció preventiva del dret en les relacions entre particulars, i són essencials perquè aquestes relacions siguin segures i fiables.

Manuel Laguillo

a Barcelona

Contacte

Victor Peña

a Madrid

Contacte
CAT